HIV

Pamięć w służbie rzeczywistości

Krakowskie Towarzystwo Pomocy UzaleŜnionym we współpracy z IMFSA-Poland ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję „Pamięć w słuŜbie rzeczywistości” odbywającą się 17 maja 2009 roku o

Krakowskie Towarzystwo Pomocy UzaleŜnionym we współpracy z IMFSA-Poland ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję „Pamięć w słuŜbie rzeczywistości” odbywającą się 17 maja 2009 roku o godzinie 11.00 w Teatrze Ludowym w Krakowie.

W tym dniu w 1700 miastach w 93 krajach świata po raz 26. obchodzony będzie Światowy Dzień Pamięci Osób Zmarłych w Związku z AIDS. Kraków, chcąc wyrazić wraz z innymi miastami w Polsce (Warszawa, Zielona Góra, Toruń) swoją solidarność
992094_cracow_2z osobami Ŝyjącymi z HIV, chorymi na AIDS i ich bliskimi, przygotował program obchodów tego dnia, w którym znajdują się takie działania, jak: zapalenie świec wieczorem na Małym Rynku wraz z wystawą patchworków przygotowanych przez
młodzieŜ z myślą o tych, którzy zmarli z powodu AIDS oraz konferencja profilaktyczna wraz z koncertem charytatywnym.

Niniejsza konferencja ma dla nas szczególne znaczenie, poniewaŜ pragniemy, by dzień ten stał się równieŜ okazją do dyskusji i wymiany poglądów na temat kształtu oraz kierunku działań profilaktycznych w naszym kraju, a takŜe moŜliwości
promowania postaw tolerancji i akcep tacji wobec osób Ŝyjących z HIV i ich bliskich w Polsce.

Nasz cel zamierzamy osiągnąć poprzez zaangaŜowanie w działania zarówno decydentów, środowiska pedagogicznego, jak i zwykłych odbiorców, dlatego wyraŜamy głęboką nadzieję na Państwa uczestnictwo w naszej konferencji, która
zapoczątkuje publiczną debatę w tej kwestii.

TOGETHER, WE ARE THE SOLUTION!
WSPÓLNIE JESTEŚMY ROZWIĄZANIEM!

źródło: aids.gov.pl

A to już wiesz?  Objectifs du millénaire: des résultats mitigés

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy